รู้จักอบต.ไผ่ล้อม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม

โครงสร้างองค์กรฃองอบต.ไผ่ล้อม
โครงสร้างอบต.ไผ่ล้อม
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
สมาชิกสภา อบต.ไผ่ล้อม
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
นโยบายอบต.ไผ่ล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลไผ่ล้อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
สภาอบต.ไผ่ล้อม

การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.ไผ่ล้อม

สภาอบต.ไผ่ล้อม

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี

ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.ไผ่ล้อม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
รพสต.ไผ่ล้อม
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน
เครือข่ายพัฒนาสังคมฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.ไผ่ล้อม
ข้อมูลข่าวสาร
ควบคุมระบบภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
อบต.ไผ่ล้อม บริการประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับความคิดเห็นประชาชน

พรก./พรบ.กฏระเบียบกระทรวง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ

สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ดูทั้งหมด

ผอ.กศน มอบของขวัญให้นายกอบต.ไผ่ล้อม

นายสมชาย เหมือนลูกอินทร์ นายกอบต.ไผ่ล้อม แจกของให้ประชาชนในตำบลไผ่ล้อม
[+] more
 
 
ดูทั้งหมด
[+] more
 
 
คลิก ผลิตภัณฑ์ ข้าวเกรียบ
รายละเอียด  ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปอาหารประเภทข..
ติดต่อ  กลุ่มอาชีพสตรีทำข้าวเกรียบ 14 หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติดต่อ : นาง..
ดูทั้งหมด
 
คลิก ชื่อสถานที่ วัดไชยวัฒนาราม
รายละเอียด   -
 
ดูทั้งหมด
 
[+] more
   
แบบวัดความพึงพอใจ
หนังสือสถ.พระนครศรีอยุธยา
คืนความสุขให้คนในชาติ
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 

โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ

สำนักราชเลขาธิการ
1111
รัฐบาลไทย
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โยธาไทย
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร ประชาคมอาเซียน กรมการจัดหางาน ชมรมนิติกร